ELECCIONS GENERALS
Diumenge 28 d'abril de 2019CALENDARI ELECCIONS GENERALS 2019

DATES REFERENTS A LES LLISTES I LES MESES

Del 11 de març al 18 de març: CONSULTA DEL CENS ELECTORAL VIGENT I presentació de RECLAMACIONS davant la Delegació Provincial de l'Oficina Electoral (DPOCE) sobre inclusió o exclusió (Art. 39.2 i 39.3 LOREG). La DPOCE, en un termini de 3 dies, resoldrà les reclamacions presentades i ordenarà les rectificacions (Art. 39.4 LOREG).

22 de març: EXPOSICIÓ PÚBLICA DE LES RECTIFICACIONS conseqüència de reclamacions i notificació de les resolucions als reclamants (Art. 39.6 LOREG).

Del 30 de marçal 3 d'abril: SORTEIG per a la designació de MEMBRES de MESA ELECTORAL (Art. 26.4 LOREG). Notificació designacions President i Vocal de les Meses electorals i lliurament Manual d'instruccions als Membres Mesa Electoral en 3 dies (Art. 27.2 LOREG).

Dins dels set dies següents a la notificació: AL·LEGACIONS dels designats da-vant les Juntes Electorals de Zona (JEZ), sobre causes que els impedeix ser mem-bres de Mesa. Les JEZ RESOLDRAN en el termini de 5 diesi comunicaran la reso-lució, si escau, al suplent (Art. 27.3 LOREG).

Almenys setanta-dues hores abans de l'inici de la votació (3 dies abans): COMUNICACIÓ a la Junta Electoral de Zona DE LA IMPOSSIBILITAT d'acudir a l'acompliment del càrrec. (Art. 27.4 LOREG).
 DATES REFERENTS A LA CAMPANYA I AL VOT

Del 12 d'abril al 26 d'abril: Campanya electoral (Art. 51 LOREG).

Fins al 18 d'abril: Fi del termini per sol·licitar pels electors el VOT PER CORREU. (Art. 72 LOREG).

Fins al 24 d'abril: Els electors poden enviar el seu VOT PER CORREU CERTIFICAT (Art. 73.3 LOREG).

Dia 27 d'abril: Jornada de Reflexió.

Dia 28 d'abril: Eleccions generals. (Art. 42 LOREG).

Del 1 de maig al 4 de maig: Escrutini de les votacions. (Art. 103.1, 107.2 LOREG).


 

INFORMACIÓ D'INTERÈS

- Informació: Eleccions Generals 2019 (Ministerio del Interior)
- Vot per correu: Tràmit per demanar el vot per correu
- Consulta a l'INE la inscripció al Cens Electoral:  enllaç